Resmi Gazete’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan bir habere göre ödemelerde kripto para varlıklarının kullanılması yasaklanmıştı. Bu yasak 30 Nisan 2021’den itibaren yürürlüğe girdi. Son zamanların gündem konularından bir tanesi olan kripto paralar tüm dünyada büyük ilgi görüyor. Ancak ülkelerin kripto para borsasına pek sıcak baktığını da söyleyemeyiz. Nitekim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da bu yönde bir karar aldı. Peki bu kararı neden aldı?

Merkez Bankası Kripto Para Kullanımını Yasakladı

Bu kararın kısaca tanımına değinecek olursa Türkiye sınırları içerisinde kripto paralarınız ile ödeme alamayacak ya da herhangi bir kuruma ödemeye yapamayacaksınız. Bu alanla ilgili herhangi bir ürün ve hizmet de geliştiremeyecek oluşunuzu da eklemek isteriz. Merkez bankası bu noktada merkeziyetsizliğin önüne geçerek kripto para kullanımı çok daha sağlıklı bir hale getirmek istediğini de belirtti.

Ayrıca bu yasaklamaların ardından önemli bir konu daha gündeme geldi. Kripto para kazançlarına yakında bir vergilendirme gelebilir. Eğer bu vergi uygulanırsa bu demek oluyor ki kripto para borsaları üzerinden gelir elde edenler devlete bu gelirin belli bir yüzdesini vermek zorunda kalacak. Bu da demek oluyorki girişimciler bu alanda hem yeni bir ödeme altyapısı geliştiremeyecek hem de kripto para kullanımı mümkün olmayacak.

Devletlerin kripto paralara biraz soğuk bakmasının elbette birkaç sebebi var. Hepimizin bildiği gibi kripto paralar merkeziyetsiz varlıklardır. Bu durumda devlet bu paraların herhangi bir altyapı üzerinde kullnımını kontrol edemeyeceği için böyle bir genelge ortaya koymuş olabilir. Yüksek ihtimalle ileri zamanlarda bu merkeziyetsizliğin herhangi bir şekilde yönetilebilir ya da kontrol edilebilir hale gelmesiyle ülkeler kripto paralara sıcak bakmaya başlayabilir.

Konuyla alakalı olarak Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ise aşağıdaki gibi.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik:

16 Nisan 2021 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 31456

YÖNETMELİK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMAMASINA
DAİR YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (f) alt bendi ile dördüncü fıkrası ve 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 18 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmaması

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.

(2) Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz.

(3) Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz.

Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların kullanılmaması

MADDE 4 – (1) Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz.

(2) Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik 30/4/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.